Regulamin sklepu

sklep.radiowielkopolska.pl

Obowiązuje od 1.04.2023

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy SKLEP INTERNETOWY RADIA WIELKOPOLSKA (nazwa sklepu), dostępny pod adresem internetowym sklep.radiowielkopolska.pl , prowadzony jest przez K2 WIN SP. Z O.O. z siedzibą w Bolechowie (62-005 Owińska), przy ulicy Poligonowej 6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000670974, o kapitale zakładowym 60 000 zł, NIP 777-328-11-40, REGON 366908121.
 2. Regulamin określa w szczególności zasady oraz warunki zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedawcę za ośrednictwem Sklepu, zasady i warunki techniczne korzystania ze Sklepu, warunki i sposoby rozwiązywania Umów lub procedurę reklamacji, a także warunki świadczenia innych usług za pośrednictwem Sklepu.
 3. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców. Klientem Sklepu może być wyłącznie Przedsiębiorca, który dokonał rejestracji oraz złożył Zamówienie na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie.

§ 2
Definicje

 1. Sprzedawca – K2 WIN SP. Z O.O. z siedzibą w Bolechowie (62-005 Owińska), przy ulicy Poligonowej 6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000670974, o kapitale zakładowym 60 000 zł, NIP 777-328-11-40, REGON 366908121.
 2. Klient – podmiot, który na zasadach określonych w Regulaminie składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu, będący Przedsiębiorcą.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, która korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklep.radiowielkopolska.pl
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu. W zakresie usług świadczonych droga elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin skierowany jest wyłącznie do Przedsiębiorców i nie ma zastosowania do konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.
 7. Konto – indywidualne konto klienta w Sklepie, oznaczone loginem i zabezpieczone hasłem, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. Konto może być przypisane tylko do jednego Klienta.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie usługa oferowana przez Sprzedawcę, która może być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 13. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączenie dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Bolechowo (62-005 Owińska), ul. Poligonowa 6
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@radiowielkopolska.pl ; biuro@radiowielkopolska.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 691 692 692
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PL 33 1750 0012 0000 0000 3695 0398
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00-15:00, w Dni Robocze.

§ 4
Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  a) dostęp do urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet (komputer, tablet, telefon) oraz aktualną wersją przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – np. Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari,
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  c) włączona obsługa plików cookies,
 2. Koszty zapewnienia powyższych warunków technicznych niezbędnych do korzystania ze Sklepu ponosi Klient.
 3. Dodatkowo dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu zalecane jest, aby urządzenie Klienta posiadało dodatkowo:
  a) aktualny system antywirusowy,
  b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  c) zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  d) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.
 4. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia ww. wymagań technicznych, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Konta i możliwości złożenia Zamówienia w Sklepie.

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną
  Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: nazwa firmy, numer NIP, adres, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  a) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  c) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  d) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  e) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
  f) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie.

§ 8
Oferowane metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  b) elektroniczną,
  c) kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 2. Szczegółowe informacje na temat metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest AutoPay S.A.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania płatności za Zamówienie, o czym informuje Klienta poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres poczty
  elektronicznej, o którym mowa powyżej.
 3. Sprzedawca przystąpi do wykonania Umowy po upływie 14 dni od jej zawarcia, chyba że Klient wyrazi zgodę na przystąpienie wykonania Umowy po przyjęciu zamówienia do realizacji a przed upływem ww. terminu. Wyrażenie zgody przez Klienta powoduje utratę prawa, o którym mowa w § 10 Regulaminu.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie uważa się, że Klient odstąpił od Umowy Sprzedaży a Zamówienie zostanie anulowane.
 5. W przypadku, gdy jako elementy dostarczone do produkcji któregokolwiek materiału reklamowego Klient przekaże Sprzedawcy znaki towarowe i/lub inne oznaczenia własne lub jakiegokolwiek podmiotu trzeciego, upoważnia Sprzedawcę do korzystania z niego wyłącznie w celu realizacji usług określonych w Umowie.
 6. Klient oświadcza i udziela Sprzedawcy gwarancji, że dostarczone przez niego materiały do produkcji materiałów reklamowych są zgodne z prawem, oraz że Klient posiada do nich wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, a emisja materiałów reklamowych wyprodukowanych na podstawie dostarczonych materiałów nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. Sprzedawca ma prawo odmówić produkcji bez konsekwencji odszkodowawczych w przypadku stwierdzenia, że są one niezgodne z prawem, polityką programową nadawcy, naruszają prawa osób trzecich lub jego poziom techniczny nie odpowiada standardom Sprzedawcy. Klient ma obowiązek w ciągu 2 dni od odmowy produkcji przez Sprzedawcę dostarczyć materiały wolne od wad.
 7. W przypadku, gdyby emisja materiałów reklamowych wyprodukowanych w oparciu o materiały dostarczone przez Klienta i będące przedmiotem zawartej przez Strony Umowy Sprzedaży, spowodowała naruszenie jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich, a w szczególności: dóbr osobistych, praw autorskich lub praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub stanowiła czyn nieuczciwej konkurencji albo nieuczciwą praktykę rynkową, Klient zobowiązuje się do naprawy wszelkich szkód i zaspokojenia wszelkich roszczeń zarówno osób trzecich jak i Sprzedawcy z tego tytułu i do zwolnienia Sprzedawcy z wszelkiej odpowiedzialności, z wyjątkiem sytuacji, gdy szkoda powstała z wyłącznej winy Sprzedawcy.
 8. Klient zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy wszelkich kwot, które każdy w/wym. podmiotów zobowiązany będzie ponieść tytułem jakichkolwiek świadczeń, opłat lub kar, wskutek korzystania w ramach realizacji niniejszej Umowy z materiałów dostarczonych do produkcji materiału reklamowego.
 9. Sprzedawca ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów m.in. w przypadku:
  a) niedostarczenia przez Klienta we wskazanym terminie wolnych od wad materiałów niezbędnych do produkcji materiałów reklamowych,
  b) niedostarczenia przez Klienta we wskazanym terminie wolnych od wad materiałów reklamowych.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Przedsiębiorca może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, chyba że Sprzedawca przystąpił do wykonania Umowy. Sprzedawca potwierdza rozpoczęcie wykonania Umowy na rzecz Klienta w wiadomości mailowej przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Bieg terminu rozpoczyna się od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Przedsiębiorcę oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 i przed otrzymaniem wiadomości o przystąpieniu do wykonania Umowy przez Sprzedawcę.
 3. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. W takiej sytuacji Sprzedawca zwraca Klientowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały wykorzystanie przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie godził się na dokonania zwrotu w inny sposób. Jeżeli dokonanie zwrotu płatności na rzecz Klienta wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów, koszty te ponosi Klient, chyba że zwrot następuje przy użyciu takich samych metod płatności jakie zostały pierwotnie wykorzystanie przez Klienta.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  c) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia
  od Umowy.

§ 11
Reklamacja i gwarancja

 1. Klient jest zobowiązany do zgłoszenia na piśmie pod rygorem nieważności na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie lub w formie dokumentowej na adres poczty elektronicznej: sklep@radiowielkopolska.pl wszelkich reklamacji dotyczących realizacji usługi przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od daty wykonania pojedynczej emisji materiału reklamowego. W przypadku braku zgłoszenia reklamacji na piśmie w tym terminie uważa się, iż usługa została
  przyjęta przez Klienta bez zastrzeżeń.
 2. Reklamacja powinna zawierać wskazanie wszelkich uwag Klienta dotyczących realizacji Umowy przez Sprzedawcę, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływanie się na nie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Sprzedawca poinformuje klienta o rozpatrzeniu reklamacji lub terminie jej rozpoznania na adres poczty elektronicznej Klienta podany w Formularzu zamówienia.
 4. Rękojmia za wady Produktu oraz odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu utraconych korzyści Klienta są wyłączone.
 5. W przypadku niewyemitowania materiału reklamowego w umówionym terminie z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić emisję w innym terminie. O nowej emisji Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klienta. Jeżeli niewyemitowanie materiału reklamowego w umówionym terminie nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy lub z winy nieumyślnej, Sprzedawca nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania w części lub w całości emisji materiału reklamowego lub jego niewyemitowania na umówionych warunkach, bez ponoszenia konsekwencji odszkodowawczych:
  a) w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. wystąpienia zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z niedołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 kc.,
  b) z powodów technicznych, technologicznych, emisyjnych lub programowych niezależnych od Sprzedawcy,
  c) w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń przeciwko Sprzedawcy związanych z dostarczonymi przez Klienta materiałami reklamowymi lub w przypadku skierowania takich roszczeń na drogę sądową lub ich zabezpieczenia,
  d) na wniosek upoważnionych organów, w szczególności takich jak: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, prokuratura, sąd.

§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie zakładania Konta oraz dostarczenia informacji handlowych w formie elektronicznej jest zgoda Klienta.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży.
 4. Dane Klienta będą przetwarzane w celu:
  a) zawarcia i wykonania Umów Sprzedaży na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas trwania Umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
  b) rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
  c) dochodzenia roszczeń związanych z zawartą Umową Sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
  d) archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
 5. Dane klienta mogą być przekazywane odbiorcom, tj.:
  a) podmiotom umożliwiającym Sprzedawcy dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
  b) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
  c) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  d) podmiotom wspierającym Sprzedawcę w prowadzonej działalności na zlecenie Sprzedawcy, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierających działalność Sprzedawcy.
 6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 7. Klient ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej uprzednio zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

§ 13.
Cookies

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (komputerze, telefonie lub innym urządzeniem, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym) podczas przeglądania strony Sklepu Internetowego.
 2. Pliki cookies umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem Internetowym z urządzenia, na którym zostały zapisane.
 3. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego, dostosowywanie stron Sklepu Internetowego do potrzeb i oczekiwań Klienta oraz badanie ruchu Klienta w ramach Sklepu Internetowego.
 4. Pliki cookies są wykorzystywane po udzieleniu zgody Klienta. Zgoda może zostać wyrażona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania bądź zaznaczenie odpowiedniego checkboxa informującego o wykorzystywaniu plików cookies w Sklepie Internetowym.
 5. Klient może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takiej jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Sklepu Internetowego. W przypadku ograniczenia lub wyłączenia plików cookies korzystanie ze Strony Internetowej może być dla Klienta mniej wydajne.

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, między innymi: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności w zakresie w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych
  osobowych.
Dołącz do listy oczekujących. Poinformujemy Cię, kiedy produkt bedzie ponownie dostępny w sklepie. Pozostaw poniżej swój adres e-mail.
Zapisz się do newslettera i zyskaj 10% rabatu na pierwszą kampanię!
This is default text for notification bar