Regulamin Promocji ,,POLEĆ NASZE USŁUGI” 

Regulamin Promocji ,,POLEĆ NASZE USŁUGI” 

§ 1

Definicje

Użyte w regulaminie poniższe pojęcia należy rozumieć w następujący sposób :

 1. Radio Wielkopolska – K2 Win sp. z o.o. Bolechowo (62-005), ul. Poligonowa 6 o numerze NIP 777 328 11 40
 2. Klient – osoba prawna lub fizyczna, która zakupiła w okresie po 1 lipca 2023 Kampanię Reklamową w Radiu Wielkopolska.
 3. Nowy Klient – osoba prawna lub fizyczna, która zakupi w okresie trwania promocji, po raz pierwszy, Kampanię Reklamową w Radiu Wielkopolska.
 4. Kampania Reklamowa – usługi reklamowe lub sponsoringowe, oferowane i emitowane na antenie Radio Wielkopolska.
 5. Uczestnik – Klient, który spełnił opisane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Promocji.
 6. Promocja – promocja ,,POLEĆ NAS ZNAJOMEMU”, której warunki opisane są w niniejszym Regulaminie.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji.
 8. Wniosek – przesłany przez Nowego Klienta do Radia Wielkopolska wniosek z danymi polecającego Klienta, który polecił zakup Kampanii Reklamowej.
 9. Potwierdzenie Rekomendacji – opłacenie i zrealizowanie Kampanii Reklamowej za co najmniej 1500 zł + VAT (po rabatach i upustach) przez Nowego Klienta.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji ,,POLEĆ NASZE USŁUGI”.
 2. Organizatorem Promocji jest Radio Wielkopolska.
 3. Promocja jest przeznaczona dla Klientów Radia Wielkopolska.
 4. Promocja trwa od dnia 3 lipca 2024 r. do 30 września 2024 r.

§ 3

Warunki uczestnictwa w Promocji

 1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie Klienci, którzy nie pozostają w zwłoce w zapłacie za Kampanię Reklamową.
 2. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Radia Wielkopolska, jak również członkowie ich najbliższej rodziny (wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo).
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji następuje poprzez wysłanie przez Nowego Klienta na adres sklep@radiowielkopolska.pl informacji o rekomendacji otrzymanej od polecającego Klienta. Informacja e-mailowa musi zawierać dane polecającego Klienta (w tym nazwa firmy i numer NIP) oraz dane kontaktowe do niego, oraz Oświadczenie następującej treści :

„Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Promocji i akceptuję jej warunki”, 

Ponadto warunkiem uczestnictwa w Promocji jest spełnienie pozostałych warunków, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

 1. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który spełni następujące warunki:
 1. 1) Poleci Kampanię Reklamową Nowemu Klientowi. 
 2. 2) Nowy Klient w okresie trwania Promocji zakupi Kampanię Reklamową o minimalnej wartości 1500 PLN + VAT (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) oraz potwierdzi rekomendację wysyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej do Organizatora Wniosek z danymi polecającego Klienta.
 3. 3) Klient nie pozostaje w zwłoce z płatnością za usługi Radia Wielkopolska.

§ 4

Nagroda

 1. Nagrodę w Promocji ,,POLEĆ NASZE USŁUGI ” stanowi możliwość zakupu za cenę 1 PLN + VAT (słownie: jeden złoty) przez Klienta jednej Kampanii Reklamowej: 2 tygodnie, 70 spotów 30 sek. emitowanych w losowych godzinach od poniedziałku do niedzieli między 6:00 a 22:00 o wartości cennikowej 1890 PLN + VAT (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt).
 2. Nagroda musi być wykorzystana w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia Promocji.
 3. Nagroda może być łączona z dodatkowymi usługami Radia Wielkopolska, które Klient zdecyduje się wykupić na podstawie odrębnych ustaleń i wycen.  
 4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo:

1) odstąpienia nagrody innej osobie prawnej lub fizycznej,

2) żądania wypłacenia równowartości nagrody w ekwiwalencie pieniężnym,

3) rezygnacji z części nagrody – rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.

 1. Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia w przypadku niewykorzystania Nagrody w okresie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 2. Obowiązki i odpowiedzialność Organizatora związane z Nagrodą ograniczają się do zapewnienia możliwości wykorzystania Nagrody w Radiu Wielkopolska, na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
 3. Promocja została zorganizowana w celu promocji świadczonych przez Organizatora usług. 

§ 5

Reklamacje i skargi

 1. Reklamacje i skargi dotyczące Promocji powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Promocji. Reklamacje lub skargi, których data nadania będzie późniejsza niż wskazana w zdaniu poprzedzającym nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji lub skargi decyduje data stempla pocztowego. 
 2. Reklamacja i skarga powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres e-mail do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji lub skargi. 
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji lub skargi Uczestnik promocji zostanie powiadomiony e-mailem, na adres wskazany w reklamacji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania reklamacji i skarg w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi reklamacji lub skargi.
 5. Brak rozpatrzenia reklamacji nie oznacza jej uznania.

§ 7

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych, jest Radio Wielkopolska.
 2. Radio Wielkopolska przetwarza dane osobowe Klientów w związku z przystąpieniem do Promocji (art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).
 3. Radio Wielkopolska przetwarza dane osobowe Klientów i Nowych Klientów w celu:

1) organizacji i prowadzenia Promocji,

2) komunikacji z Klientami,

3) dostarczenia Nagrody i świadczenia usług określonych w Regulaminie,

4) obsługi reklamacji.

 1. Radio Wielkopolska może wykorzystywać dane osobowe Klientów i Nowych Klientów w celach marketingowych polegających na promocji towarów i usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych.
 2. Brak podania przez Klienta i Nowego Klienta wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić przeszkodę do przystąpienia do Promocji oraz świadczenia przez Radio Wielkopolska usług na jego rzecz. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych przekazanych przez Klienta i Nowego Klienta w ramach przystąpienia do Promocji.
 3. Radio Wielkopolska zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących promocji. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Klientów i Nowych Klientów.  Dostęp do danych osobowych Klientów i Nowych Klientów mogą mieć pracownicy i współpracownicy Radio Wielkopolska. Dane osobowe Klienta i Nowego Klienta mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe Klientów i Nowych Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług w ramach Promocji. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Klientów mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Radio Wielkopolska prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.
 5. W razie pytań, uwag lub wątpliwości odnośnie sposobu, w jaki Radio Wielkopolska postępuje z danymi osobowymi, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: biuro@radiowielkopolska.pl 
 6. Klient lub Nowy Klient ma prawo powiadomić nas, jeśli:

1) pragnie otrzymać informacje o swoich danych osobowych,

2) pragnie sprostować, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w ewidencji Radia Wielkopolska,

3) pragnie wnieść sprzeciw lub żądać, aby zostało ograniczone przetwarzanie jego danych,

4) pragnie aby jego dane zostały przeniesione do innego administratora, 

5) pragnie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co jednak nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto, informujemy, iż Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
 2. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej Radia Wielkopolska, pod adresem https://sklep.radiowielkopolska.pl/regulamin-promocji-polec-nasze-uslugi/ 
 3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Promocji  w czasie trwania Promocji. Zmieniona treść Regulaminu i warunków Promocji obowiązuje od dnia zamieszczenia informacji przez Organizatora na stronie internetowej, pod adresem https://sklep.radiowielkopolska.pl/regulamin-promocji-polec-nasze-uslugi/ 
 4. Promocja może łączyć się z innymi organizowanymi przez Organizatora promocjami, które posiadają odrębne regulaminy.
Dołącz do listy oczekujących. Poinformujemy Cię, kiedy produkt bedzie ponownie dostępny w sklepie. Pozostaw poniżej swój adres e-mail.
Zapisz się do newslettera i zyskaj 10% rabatu na pierwszą kampanię!
This is default text for notification bar